Skip to main content

Privacyverklaring

Dierenkliniek Moesel gevestigd aan Hertogstraat 2, 6006 BD Weert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens dierenartspraktijk:

https://www.dierenkliniekmoesel.nl
tel. 0495 544176

Eugène Thielen is de contactpersoon voor persoonsgegevens en privacyaangelegenheden en is te bereiken via tel. 0495 544176.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de plichten van de dierenartspraktijk (dierenartsen en medewerkers) en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de AVG. De dierenartspraktijk houdt ten behoeve van de zorg voor uw dier(-en) persoonsgegevens van u bij. Tevens houdt de dierenartspraktijk van uw dier(-en) (medische) gegevens bij. Deze privacyverklaring is bedoeld om u op de hoogte te stellen dat persoonsgegevens worden verwerkt die onder de AVG vallen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De dierenartspraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
– Geslacht voor de aanhef;
– Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode en plaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Klantnummer;
– Bankrekeningnummer (IBAN ten name van);
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Met het inschrijven bij onze praktijk en/of het gebruik maken van onze diensten verklaart u zich akkoord met het verwerken van de door ons benodigde persoonsgegevens en de gegevens van uw huisdier(en).

VERWERKEN GEGEVENS SOLLICITANTEN EN STAGIERES

Dierenkliniek Moesel verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten alleen in het kader van een mogelijke dienstbetrekking. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt. Wij verwijderen persoonsgegevens van een sollicitant waar wij niet verder mee gaan binnen vier weken na bericht aan de desbetreffende sollicitant, tenzij een sollicitant toestemming heeft gegeven om de gegevens één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan telefonisch contact met ons, dan verwijderen wij deze gegevens.

Er zijn ziekten bij dieren die overgedragen kunnen worden op mensen. De dierenartspraktijk heeft niet de intentie gegevens over uw gezondheid te verzamelen en te verwerken. In voorkomende gevallen zal de dierenartspraktijk u mondeling informeren.

DOEL EN BASIS VAN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door de dierenartspraktijk voor specifieke doeleinden verwerkt. Die doelen zijn:

– de zorgverlening voor uw dier(-en) en om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om diensten en goederen bij u af te leveren;
– voor het afhandelen van betalingen;
– voor het verzenden van herinneringskaarten en u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs en voorlichting.

In beginsel vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De dierenartsenpraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de dierenartspraktijk) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS

De dierenartspraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Voor de behandelingsgegevens van uw dier(-en) is de bewaartermijn in principe vijf jaar (vanaf het moment van de laatste behandeling), tenzij langer bewaren voor de genoemde specifieke doeleinden noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van dierenartspraktijk. Voor financiële gegevens is de bewaartermijn in principe zeven jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De medewerkers binnen de dierenartspraktijk zijn op hoogte van de AVG en hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerkers van de dierenartspraktijk voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaat echter uitzonderingen. Zo hebben officiële instanties zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bevoegdheden om gegevens over u en uw dier(-en) te vorderen onder andere voor handhaving en in geval van uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Verder kunnen, indien noodzakelijk voor de zorg voor uw dier(-en) vastgelegde gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De dierenartspraktijk blijft verantwoordelijk voor deze bewerking.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Dierenkliniek Moesel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

SOCIAL MEDIA

Dierenkliniek Moesel heeft een Facebook-account. Wij zullen altijd uw toestemming vragen voordat wij berichten plaatsen waar gegevens van u in voor kunnen komen.

Indien u deze toestemming geeft of indien u een post van Dierenkliniek Moesel “liked” en “deelt” moet u er rekening mee houden dat ook de privacyverklaring van Facebook van toepassing zijn. U wordt aangeraden deze goed door te lezen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De dierenartspraktijk neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (zie hiervoor onze contactgegevens in deze privacyverklaring).

De dierenartspraktijk heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall.
-Wij sturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding TLS (voorheen SSL). Dit kunt u zen aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.
– Internetstandaarden om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangen die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog-)gegevens te bemachtigen.
– Verder worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de genoemde specifieke doeleinden en bepalingen die voortkomen uit ander wetgeving dan de AVG.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens rechten. Heeft u een vraag, klacht of bezwaar over de omgang met uw persoonsgegevens dan gaat de dierenartspraktijk graag met u in gesprek.

Als betrokkene gaat het om het recht:
– om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt;
– op inzage van uw persoonsgegevens en afschrift voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
– op correctie, aanvulling van uw persoonsgegevens indien u dat nodig mocht vinden;
– op vernietiging van uw persoonsgegevens indien u dat nodig mocht vinden;
– op beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens;
– op het (digitaal) meenemen van uw persoonsgegevens.

Voor de zorg van uw dier(-en) worden door de dierenartspraktijk (medische) gegevens bijgehouden. Ook daarvoor stellen we u graag in de gelegenheid om:

– een eigen verklaring t.a.v. uw dier(-en) toe te voegen aan het dossier;
– verzet tegen verwerking van gegevens t.a.v. uw dier-(en) te vragen;
– (gedeeltelijke) vernietiging van de (medische) gegevens t.a.v. uw dier(-en) te vragen waarbij daaraan alleen tegemoet gekomen kan worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
– bij uw keuze voor een nieuwe dierenarts op uw verzoek de medische geschiedenis van uw dier(-en) over te dragen.